Öğrenci Staj Hareketliliği

ERASMUS+  STAJ HAREKETLİLİĞİ


Erasmus+  Staj Hareketliliği Faaliyeti Nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder. Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yükseklisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir. Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Öğrencilere staj faaliyetleri için yurtdışında kaldıkları süre için mali destek verilir. Verilen mali destek geri istenmeyecek olup, öğrencilerin bütün masraflarını karşılamak amaçlanmamakta, yalnızca hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yardımcı olmak istenmektedir. Öğrenciler istedikleri takdirde hibesiz ("0" hibeli)  Erasmus  öğrencisi" olarak  Erasmus öğrencisi olabilirler.

 

Staj Yapılabilecek (Ev Sahibi) Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede uygun bir işletmeden kastedilen, büyüklüğü, yasal statüsü ve faaliyet gösterdiği ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.
Ancak; diplomatik temsilcilikler, Avrupa Birliği Kurumları ile Avrupa Birliği (Topluluk) programlarını yürüten kuruluşlar bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.
 
Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?

Erasmus Staj Faaliyetine katılabilmesi için yükseköğretim kurumu Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesi'ne (EÜB) sahip olmalıdır. Yükseköğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları ve/ veya sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan konsorsiyumlar Erasmus Haraketlilik Faaliyeti kapsamında veya Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları öğrencilerini bu faaliyetten yararlandırmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'ne başvuruda bulunabilirler:
 
Başvuru Yöntemi:

Öğrencilerin faaliyete katılımını sağlamak üzere, öncelikle yükseköğretim kurumunun veya yükseköğretim kurumları ve sosyal ortaklardan oluşan bir konsorsiyumun faaliyete katılmak üzere kendi ülkesindeki ulusal ajansa (Türkiye için AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi) hibe başvurusunda bulunması gerekir.
Başvurular yılda bir kere, akademik yıl başlamadan önce, Merkez tarafından duyurulan tarihe kadar yapılır. Söz konusu başvuruda gelecek akademik yılda gerçekleştirilmesi planlanan staj hareketliliği faaliyetleri için  hibe talep edilir.

•         Yükseköğretim kurumları tarafından yapılan başvurular:

Erasmus Genişletilmiş Üniversite Beyannamesi sahibi yükseköğretim kurumları “Erasmus+ Programı ilgili akademik yıla ait Yükseköğretim Kurumları Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı  Hareketliliği Faaliyetleri için Başvuru Formu”nun ilgili yerlerini doldurarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son tarihine kadar başvuruda bulunabilir.

•         Konsorsiyum oluşturarak yapılan başvurular:

Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşlardan öğrenci yerleştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan gruptur.
Konsorsiyum ortakları arasından bir koordinatör kurum belirlenir ve bu koordinatör kurum, Konsorsiyum adına “Erasmus Yerleştirme Konsorsiyumları için Başvuru Formu” kullanarak, ilgili başvuru dönemi için belirlenen son  tarihe kadar  hibe başvurusunda bulunur.  Konsorsiyuma katılacak yükseköğretim kurumlarının yine Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması gerekir.
 
Öğrenciler nasıl başvurabilir:

Öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden yükseköğretim kurumları veya bu konsorsiyumlar aracılığı ile faydalanabilmektedir. Erasmus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarının Erasmusla ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.    
Başvuruda aranılan şartlar ve seçim kriterleri ilgili akademik yıl başlamadan önce yayımlanan Erasmus+  Ulusal Teklif Çağrısı'nda yer alır. Bir öğrenci Erasmus staj hareketliliği faaliyetinden bütün yükseköğrenim hayatı boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. 
 
Yerleştirme Konsorsiyumları:

Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi, muhtemel diğer kuruluşların Üniversite  Beyannamesi sahibi olan yükseköğretim kurumlarının öğrenci yerleştirme faaliyeti gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak için oluşturduğu gruptur. Konsorsiyum başvurularında bir koordinatör kuruluş seçilmelidir. 

Konsorsiyum Yapısı:

Bir Konsorsiyum oluşturabilmek için bir koordinatör kurum (Genişletilmiş EÜB sahibi yükseköğretim kurumu, dernek, vakıf vb) ve en az bir ortak yükseköğretim kurumu gerekmektedir. Koordinatör kurumun bir yükseköğretim kurumu olması halinde, yine en az bir yükseköğretim kurumu ortak olmalıdır. Yerleştirme konsorsiyumları ulusal ortaklıklardır, uluslararası ortaklık yapısı değildir.
Konsorsiyum Koordinatörü: 

•    Konsorsiyumun başındaki kuruluştur.
•    Yasal statüsü dernek, yükseköğretim kurumu, işletme vb. olabilir.
•    Merkez ile sözleşme yapacak ve tüm idari ve mali sorumluluğu konsorsiyum üyeleri adına üstlenecektir. 

Ortaklar:

Genişletilmiş EÜB sahibi yükseköğretim kurumları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, işletmeler, yasal statüsü olan her türlü kuruluş konsorsiyum ortağı olabilir.
Konsorsiyum halinde; 
Her yükseköğretim kurumu konsorsiyum koordinatörüyle bir anlaşma imzalar. 
Bu anlaşmalar: Rol ve sorumlulukları, idari ve mali düzenlemeleri belirler. Başvurulara Konsorsiyuma ortak olan her bir yüksek öğretim kurumuna ait niyet mektuplarının eklenmesi gereklidir.         
Konsorsiyum başvuruları aşağıdaki kriterlere ve ağırlıklara göre değerlendirilecektir: 
-Projenin amaçları ve yapılan çalışmalar- %10
-Konsorsiyumun yapısı ve ortakların rolleri- %35
-Öğrenci yerleştirmelerindeki deneyim ve kazanımlar- %20
-Bireysel öğrenci yerleştirmelerinin organizasyonu- %35

Kimler Yararlanabilir? 

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir (Yüksek lisans ve doktora dahil).  
Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.
Erasmus Öğrenci yerleştirme faaliyetinden  tüm yükseköğrenim hayatı boyunca yalnızca 1 defa yararlanılabilir.
Mezun ve mezuniyet hakkını elde etmiş olan öğrenciler, mezuniyet veya çıkış belgelerini almamış dahi olsalar, faaliyetten yararlanamazlar.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;
Gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dahil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

 

BAŞVURU EVRAKLARI:

  • Başvuru Formu
  • Kabul Mektubu (Letter of Acceptance) “karşı kurumdan alınacak”
  • Transkript
  • İngilizce Sınav Geçme Belgesi

 

KABUL SONRASI:

 

DÖNÜŞTE GEREKLİ BELGELER: